Inicijativa Srđ je naš je uvidom u elektroničke zemljišne knjige rekonstruirala vlasničku kartu platoa Srđ koju su gradonačelnik i investitor uporno odbijali predstaviti.

Iz te se karte jasno vidi da je četvrtina zemlje na Srđu isključivo vlasništvo Republike Hrvatske.

Osim investitora koji ima otprilike istu toliku površinu zemlje, dio isključivog vlasništva imaju i građani, a ostatak čine suvlasnički djelovi. Pritom su apartmani i vile planirani na zemljištu koje je već u vlasništvu investitora ili koje je u državnom vlasništvu. Na taj način pri otkupu zemljišta investitor nije morao privatnim vlasnicima platiti cijenu zemljišta na kojem može graditi, a zemljište u državnom vlasništvu namjerava dobiti u koncesiju.

karta vlasnistva2

 

81, 82% Golf resort s vilama i apartmanima zatvoren za javnost
18, 18 % “Rekreacijski park”

Prikaz površina otvorenih za planiranje javnih usluga napravljen je na temelju SUO 2013.
http://puo.mzoip.hr/UserDocsImages/Studija_27_12_2012_1.pdf

Po ovom će planu svega 60 ha (od 330 ha platoa Srđa) biti otvoreno građanima u vidu sportskih i drugih komercijalnih sadržaja. Drugim riječima, sadržaji koji su se na platou Srđa, prema Županijskom pro­stornom planu, trebali smjestiti u rekreacijski prostor otvoren svim građanima, nagurat će se na svega 18,18 % njegove površine. Ostatak je rezerviran za, građanima nedostupne, vile i apartmane.

Sam obuhvat izgradnje predmet je konstantnog manipuliranja brojakama od strane investitora. Primjerice manipuliranje brojkama kada se količina izgradnje navodi kao postotak od nečega ili u usporedbi s površinom cjelokupnog zahvata. Naime, predloženim projektom na Srđu planira se izgradnja 240 vila, 400 aparmana i 2 hotela. Površina koju bi zauzelo 240 vila iznosi, prema investitorovim tvrdnjama, 116 tisuća 250 metara kvadratnih. Usporedbe radi, radi se o većoj površini nego kada bi svaki stan u naselju Nova Mokošica, a tih je stanova 1870, posložili jedan pokraj drugog. Uz to se planira izgradnja još 400 apartmana. Kada se toj tlocrtnoj površini pribroje ukupni kvadrati vila i aprtmana (katovi) količina izgrađenih kvadrata na platou Srđa četiri je puta veća nego u Novoj Mokošici.

Izađite na referendum 28.04.2013. jer je Srđ vaš a nije isključivo vlasništvo investitora s Djevičanskih otoka.

Pogledajte brošuru.

 

© 2013 Srđ je naš! Sva prava pridržana.